W dniu 13 lipca 2021 s. Stanisława Pełechata OP objęła urząd przeoryszy w klasztorze mniszek dominikańskich w Świętej Annie.

Przed Mszą św. w kaplicy sióstr, po odczytaniu przez subprzeoryszę pisma zatwier-
dzającego wybór, s. Stanisława złożyła na ręce Prowincjała, br. Pawła Kozackiego OP, wyznanie wiary i tym samym rozpoczęła swoją trzyletnią kadencję.

Przed wstąpieniem do klasztoru w  Świętej Annie  s. Stanisława ukończyła anglistykę na UAM w Poznaniu. Tam też była związana z dominikańskim duszpasterstwem i wspólnotą „Jerozolima”. Pierwsze śluby zakonne złożyła w 2000 r. Przez  ostatnie lata pełniła obowiązki prokuratorki. Od 2017 r. z mianowania Generała Zakonu, br. Bruno Cadoré OP, pracuje w Międzynarodowej Komisji Mniszek.

Nową przeoryszę i całą wspólnotę polecamy Waszej modlitwie.