Teksty liturgii Mszy św.

Ez 33, 7-9
Ps 95 (94)
Rz 13, 8-10
Mt 18, 15-20

W dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią słyszymy słowa z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian:

„W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania”.

Oto jest cel – pojednanie wszystkiego w Bogu, doprowadzenie do Niego, przyciągnięcie człowieka do Zbawiciela.
Jezus poucza nas, że właśnie temu ma służyć upominanie grzeszącego brata.. Istotne jest, by wypływało ono ze źródła, którym jest miłość, gdyż „miłość nie wyrządza zła bliźniemu”. Będzie więc miała na uwadze dobro drugiego – tego, który pobłądził, chybił celu, stracił właściwy kierunek. Może jednak ma on szansę powrócić na drogę życia dzięki Bożej łasce i z pomocą brata czy całej wspólnoty, wsparty słowem prawdy oraz modlitwą. Otwierając się na Miłość…

Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.

 

s. Anna OP